Born


På øyane i Finnøy finnes fleire kristne aktiviteter for born og unge.

Nokre av desse blir arrangert av Kyrkja i Finnøy, nokre av andre lag og organisasjonar og nokre tilstellingar i eit samarbeid mellom oss. 
Kyrkja i Finnøy har ein systematisk plan for trusopplæring som dekkjer alle alderstrinn frå 0-18 år. (sjå her)
Sundagsskulane i Finnøy blir drivne av frivillige som sjølvstendige einingar, og samarbeider med Kyrkja i Finnøy til enkelte familiegudstenester og Påskevandringa på Vignes palmesundag. Sundagsskulen på Finnøy har eiga Facebook side. Elles finn du til dømes barnelag, barnekor, ungdomslag og bibelgrupper rundt på dei ulike øyane.